Quản lý Chấm công - Tính lương

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG – TÍNH LƯƠNG

Việc quản lý chấm công tính lương được phân quyền thực hiện từ các đơn vị thành viên, các chi nhánh. Mỗi đơn vị/ chi nhánh/ phòng ban sẽ có nhân viên phụ trách việc chấm công theo phân quyền từ hệ thống. Sau khi chấm công xong, nhân viên này sẽ gởi bản chấm công về cho nhân sự hội sở, nhân sự hội sở sẽ tổng hợp tất cả các bảng chấm công này để tổng hợp công và tính lương tổng thể cho toàn công ty.

Quy trình chấm công tính lương:


Một số tính năng cơ bản:

 • Quản lý các loại ngày công
 • Hệ số tăng ca ngày thường, ngày nghĩ, ngày lễ
 • Quản lý chấm công: Tự động chấm công mặc định, tự động chấm công khi nhân viên nghỉ phép.
 • Các khoản phụ cấp: Độc hại, trách nhiệm, kiêm nhiệm, điện thoại, xăng,…
 • Chi phí công tác
 • Tính lương cho các ngày phép chưa nghỉ ( nếu có tường trình lý do nghỉ và được cấp trên duyệt).
 • Tính lương tăng ca, trực đêm
 • Tính lương chi trả của BHXH khi ốm đau, thai sản
 • Xuất bảng chấm công dưới dạng thống kê
 • Tra cứu bảng chấm công của nhân viên
 • Xuất bảng lương dưới dạng thống kê
 • Tra cứu thông tin lương từng nhân viên.
 • In bảng lương của từng nhân viên
 • In phiếu lương
 • Phân tích lương: Tổng quỹ lương toàn công ty tháng này so với tháng trước (tăng, giảm, tỷ lệ tăng giảm), Tổng quỹ lương của từng đơn vị (tăng, giảm, tỷ lệ tăng giảm),và vẽ biểu đồ
 • Thống kê tổng các loại phụ cấp của từng đơn vị (dưới dạng biểu đồ).
 • Thống kê tổng số ngày công: thường, tăng ca, ngày lễ...của từng đơn vị. (dưới dạng biểu đồ).
 • Xuất báo cáo thuế thu nhập cá nhân.
 • Chấm công - Chốt công
 • Cập nhật thưởng tháng
 • Truy thu - Truy lĩnh
 • Chuyển phép năm
 • Tính lương ngày phép chưa nghỉ
 • Import dữ liệu lương nhân viên
 • Chi trả BHXH cho ốm đau và thai sản
 • Tính lương.


Một số giao diện chấm công: 

Giao diện chấm công Giao diện duyệt công
Click vào đây để xem hình kích thước đầy đủ Click vào đây để xem hình kích thước đầy đủ

 

QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP

 • Gửi đơn xin nghỉ phép.
 • Duyệt đơn xin nghỉ phép.
 • Danh sách đã nghỉ phép.
 • Chuyển ngày phép: trong năm không nghỉ hết ngày phép chuyển vào quý I năm sau.
 • Báo cáo số ngày đã nghỉ, số ngày còn lại của một nhân viên.
 • Quản lý danh sách các ngày lễ trong năm.
 • Quản lý thôi việc: trợ cấp thôi việc, bồi thường thôi việc,…
Giao diện duyệt phép Giao diện kết quả trạng thái
Click vào đây để xem hình kích thước đầy đủ Click vào đây để xem hình kích thước đầy đủ