Quản lý đánh giá

QUẢN LÝ CHỈ TIÊU

 • Tạo chỉ tiêu cá nhân
 • Duyệt chỉ tiêu/ gởi feedback yêu cầu cập nhật  
 • Đánh giá giữa năm
 • Đánh giá cuối năm
 • Xem kết quả đánh giá

QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHỈ TIÊU

 • Xem danh sách chỉ tiêu
 • Quản lý danh sách chỉ tiêu chưa gửi
 • Xác nhận đánh giá giữa năm
 • Xác nhận đánh giá cuối năm

QUẢN LÝ TỔNG HỢP GIỮA NĂM

 • Danh sách chưa được đánh giá
 • Đánh giá từng nhân viên
 • Thống kê số lượng theo tỷ lệ
 • Thống kê số lượng theo xếp loại
 • Thống kê danh sách theo xếp loại

DANH MỤC THAM SỐ ĐÁNH GIÁ

 • Quản lý danh mục điểm đánh giá.
 • Quản lý danh mục loại tiêu chuẩn.
 • Quản lý danh mục tiêu chuẩn đánh giá.
 • Cập nhật mức thưởng.
 • Cài đặt tham số.

TỔNG HỢP BÁO CÁO

 • Danh sách chưa đánh giá
 • Đánh giá từng nhân viên
 • Đánh giá theo phòng ban
 • Quá trình đánh giá nhân viên nhiều năm
 • Số lượng nhân viên theo xếp loại
 • Kết quả xếp loại nhân viên trong nhiều năm
 • Danh sách nhân viên xuất sắc nhiều năm
 • Số nhân viên tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu
 • Danh sách nhân viên theo tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu