Các chức năng khác

QUẢN LÝ Đợt khảo sát

 • Tạo mới đợt khảo sát
 • Thống kê kết quả đợt khảo sát

chức năng khác

 • Tạo sổ tay nhân viên
 • Theo dõi mô tả công việc
 • Xem bảng chấm công
 • Xem bảng lương cá nhân
 • Gửi đơn xin nghĩ phép online
 • Theo dõi ngày phép
 • Chấm công nhân viên
 • Xếp lịch phỏng vấn chuyên môn
 • Cập nhật chỉ tiêu cấp dưới
 • Xem hiệu quả công viêc của cấp dưới
 • Kế hoạch nhân sự phòng ban
 • Xem sơ đồ tổ chức

đóng góp ý kiến

 • Góp ý Ban lãnh đạo - Góp ý với đồng nghiệp
 • Quản lý quy trình cập nhật dữ liệu trên phần mềm (Ghi log hệ thống)
 • Cập nhật các quy định của công ty
 • Cập nhật các quy trình của phòng nhân sự
 • Hiển thị quy trình của phòng nhân sự cho nhân viên xem