Quản lý đào tạo

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Danh sách các khóa đào tạo

 • Quản lý danh mục các khóa đào tạo.
 • Quản lý chi phí đào tạo của từng học viên trong từng khóa học.
 • Quản lý danh mục lớp học.
 • Xếp lịch học.
 • Quản lý danh sách đăng ký đào tạo.
 • Quản lý danh sách đăng ký đã duyệt.
 • Quản lý danh mục kỹ năng định hướng đào tạo theo vị trí.
 • Xem lịch học của nhân viên.
 • Xem quá trình đào tạo của từng nhân viên.
 • Kiểm soát thực hiện các bài kiểm tra, các phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo.
 • Tra cứu thông tin học viên: thông tin cá nhân, lịch sử học tập – đào tạo.
 • Duyệt các nhân viên tham gia khóa học.
 • Lập lịch giảng dạy của giảng viên.
 • Đánh giá kết quả đào tạo từng học viên.
 • Lọc ra danh sách các nhân viên được đánh giá cao để đào tạo thay thế các vị trí cấp cao hơn.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

 • Tổng kết lượng học viên.
 • Danh sách các khóa học.
 • Kết quả học tập của học viên.
 • Tổng kết khóa học.
 • Danh sách đào tạo theo giai đoạn.
 • Chi phí đào tạo theo giai đoạn.
 • Báo cáo chi tiết lịch học, khóa học theo từng môn học, chức danh học viên tham gia, chi nhánh, phòng ban.
 • Báo cáo chi tiết kết quả quá trình tham gia học theo từng hình thức đào tạo, của từng học viên.
 • Báo cáo tổng kết theo từng khóa học: danh sách đạt, không đạt, chi tiết bảng điểm từng môn học.
 • III - NHẮC NHỞ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
 • Nhắc nhở lịch dạy cho giảng viên.
 • Nhắc nhở lịch học cho học viên.

MỘT SỐ GIAO DIỆN THAM KHẢO

Cam kết đào tạo

Click vào đây để xem hình kích thước đầy đủ

 

Danh sách đào tạo theo thời gian

Click vào đây để xem hình kích thước đầy đủ