Bảo hiểm xã hội

QUẢN LÝ BẢO HIỂM VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

 • Số sổ BHXH.
 • Số thẻ BHTY.
 • Mã khám chữa bệnh.
 • Nơi đăng ký khám chữa bệnh.
 • Thời gian tham gia bảo hiểm.
 • Quá trình đóng bảo hiểm.
 • Quá trình bảo hiểm tai nạn.
 • Bảo hiểm thất nghiệp.
 • Quá trình ốm đau, thai sản,…
 • Quản lý khám sức khỏe nhân viên.
 • Báo cáo BHXH các mẫu: 2a, 3a, 66a, 67a, 68a, 69a, 70a.