Quản lý phân quyền

phân quyền - QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ

 • Cập nhật danh mục điểm đánh giá
 • Cập nhật danh mục xếp loại nhân viên
 • Cập nhật danh mục loại tiêu chuẩn
 • Cập nhật danh mục tiêu chuẩn đánh giá
 • Cập nhật danh mục loại chỉ tiêu
 • Cập nhật các tham số
 • Cập nhật danh mục mức thưởng
 • Tổng hợp chỉ tiêu
 • Xác nhận đánh giá giữa năm
 • Xác nhận đánh giá cuối năm
 • Xem danh sách nhân viên chưa đánh giá
 • Xem đánh giá của từng nhân viên
 • Thống kê hiệu quả làm việc của nhân viên
 • Xem báo cáo đánh giá theo phòng ban
 • Xem báo cáo đánh giá theo chức vụ
 • Xem quá trình đánh giá nhân viên trong nhiều năm
 • Xem thống kê số lượng nhân viên theo xếp loại
 • Xem thống kê danh sách nhân viên theo xếp loại
 • Xem thống kê xếp loại nhân viên trong nhiều năm
 • Xem danh sách nhân viên xuất sắc nhiều năm
 • Thống kê số lượng nhân viên theo tỷ lệ
 • Thống kê danh sách nhân viên theo tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu
 • Nhân sự duyệt chỉ tiêu
 • Xem danh sách chưa hoàn thành chỉ tiêu
 • Thống kê tổng hợp tình hình nhập chỉ tiêu
 • Tổng hợp chỉ tiêu theo chức danh
 • Cập nhật hoàn tất cho nhân viên xây dựng bản cứng
 • Nhập kết quả đánh giá cho nhân viên đã xây dựng chỉ tiêu
 • Nhập kết quả đánh giá cho nhân viên ko có tài khoản vào phần mềm
 • Sửa kết quả đánh giá của nhân viên
 • Xem danh sách nhân viên có nhiều bộ chỉ tiêu
 • Tổng hợp đánh giá
 • Tổng hợp tình hình đánh giá
 • Đánh giá phỏng vấn sơ tuyển
 • Gửi yêu cầu tuyển dụng cho đơn vị
 • Quản lý đợt tuyển dụng
 • Cập nhật thông tin ứng viên
 • Duyệt hồ sơ
 • Xem hồ sơ ứng viên
 • Chia đợt phỏng vấn sơ tuyển
 • Thống kê danh sách trúng tuyển
 • Xét duyệt kết quả testing
 • Cập nhật tham số
 • Danh sách nhân viên tuyển dụng trong tháng
 • Lộ trình phát triển nhân viên tiềm năng
 • Xếp lịch phỏng vấn chuyên môn
 • Cập nhật thẩm quyền phê duyệt tuyển dụng
 • Xem các phiếu yêu cầu tuyển dụng
 • Xem danh sách đợt tuyển dụng
 • Chuyển ứng viên vào danh sách trúng tuyển, tạo thêm lần phỏng vấn
 • Xem danh sách đạt, không đạt kết quả test
 • Xem danh sách đạt, không đạt phỏng vấn sơ tuyển
 • Xem danh sách đạt, không đạt phỏng vấn chuyên môn
 • Đăng thông báo tuyển dụng
 • Danh sách ứng viên đã/ chưa xác nhận phỏng vấn sơ tuyển
 • Xem danh sách ứng viên đã duyệt/ chưa duyệt kết quả phỏng vấn
 • Quản lý thông tin tư vấn xin việc
 • Quản lý thông tin giới thiệu trên website tuyển dụng
 • Tạo đợt thi
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi
 • Thống kê thời gian tuyển dụng trung bình theo cấp bậc
 • Thống kê tỷ lệ sàng lọc hồ sơ
 • Thống kê tỷ lệ sàng lọc sau phỏng vấn
 • Cập nhật các tin đăng
 • Thêm tin
 • Quản lý các trang giới thiệu

PHÂN QUYỀN - QUẢN LÝ DANH MỤC DÙNG CHUNG

 • Cập nhật danh mục đơn vị
 • Cập nhật danh mục bộ phận
 • Cập nhật sơ đồ tổ chức
 • Cập nhật danh mục bệnh viên
 • Cập nhật danh mục phụ cấp
 • Cập nhật danh mục ngày công
 • Cập nhật danh mục bằng cấp
 • Cập nhật danh mục tổ
 • Cập nhật danh mục chức vụ
 • Cập nhật danh mục ngày lễ
 • Cập nhật ngày nghĩ bù
 • Cập nhật tham số
 • Cập nhật danh mô tả công việc cho toàn bộ chức danh
 • Cập nhật danh mục bằng cấp
 • Danh mục dân tộc
 • Danh mục loại thôi việc
 • Danh mục ngân hàng
 • Danh mục loại nhân viên
 • Danh mục quận/huyện
 • Danh mục tỉnh
 • Danh mục loại hợp đồng
 • Danh mục tôn giáo
 • Cập nhật danh mục trường học
 • Cập nhật danh mục chức danh
 • Xem sơ đồ tổ chức
 • Cập nhật danh mục loại hồ sơ
 • Cập nhật danh mục ca làm việc
 • Cập nhật danh mục chế độ nghỉ
 • Cập nhật danh mục ngành học
 • Cập nhật danh mục trường học

PHÂN QUYỀN - QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

 • Cập nhật thông tin nhân viên
 • Xem danh sách hết hạn hợp đồng
 • Xem danh sách nhân viên hết thời gian thử việc
 • Danh sách nhân viên đến thời gian khám sức khỏe
 • Xem lý lịch nhân viên
 • Xem ngày nghĩ phép của nhân viên
 • Cập nhật thông tin bảo hiểm tai nạn của nhân viên
 • Cập nhật phụ cấp nhân viên
 • Cập nhật điều động - bổ nhiệm
 • Cập nhật hợp đồng
 • Cập nhật khám sức khỏe
 • Cập nhật thôi việc
 • Cập nhật khen thưởng - kỷ luật
 • Cập nhật quá trình lương
 • Cập nhật thông tin Bảo hiểm xã hội
 • Cập nhật tạm nghỉ
 • Cập nhật phép năm
 • Xem phiếu phỏng vấn thôi việc của nhân viên
 • Xem tổng hợp tình hình nhập chỉ JD
 • Thêm, xóa danh sách nhận thông báo thôi việc
 • Hủy thôi việc đã nhập
 • Sửa chức danh của nhân viên
 • Xem mô tả công việc của các chức danh
 • Xóa phép của nhân viên
 • Cập nhật các bằng cấp của nhân viên
 • Cập nhật quá trình làm việc trước khi vào công ty
 • Cập nhật các hồ sơ đã có của nhân viên
 • Cập nhật danh sách người phụ thuộc
 • Cập nhật kiêm nhiệm

PHÂN QUYỀN - CHẤM CÔNG TÍNH LƯƠNG

 • Chấm công nhân viên
 • Chốt công nhân viên
 • Tính lương
 • Xem thống kê bảng công nhân viên
 • Xem bảng lương tổng quát
 • Chuyển phép năm chưa nghĩ hết qua năm sau
 • Tính lương ngày phép chưa nghĩ
 • Duyệt bảng chấm công
 • Phân quyền chấm công
 • Import bảng lương nhân viên
 • Cập nhật mức thưởng hàng năm
 • Cập nhật mức thưởng hàng tháng
 • Cập nhật truy thu - truy lĩnh

PHÂN QUYỀN - QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 • Kỹ năng của từng vị trí
 • Danh mục kỹ năng
 • Tạo khóa học
 • Duyệt đăng ký khóa học
 • Xem danh sách đăng ký học
 • Xếp lớp học
 • Thống kê chi phí đào tạo theo giai đoạn
 • Thống kê danh sách đào tạo theo giai đoạn
 • Thống kê danh sách khóa học
 • Xem kết quả quá trình học tập của nhân viên
 • Tổng kết lượng học viên của từn khóa học
 • Tổng kết khóa học: danh sách đạt, không đạt
 • Thống kê chi phí gửi học bên ngoài
 • Tổng hợp đào tạo theo thời gian
 • Quản lý chi phí giảng viên
 • Cập nhật chi phí gửi học bên ngoài
 • Kiểm tra phản hồi của học viên
 • Điểm danh lớp học
 • Quản lý chi phí khác
 • Xem danh sách nhân viên được đánh giá cao
 • Quản lý kế hoạch phát triển cá nhân
 • Cập nhật danh sách cán bộ nhân sự đơn vị phụ trách đào tạo
 • Thống kê chi phí tổng của lớp học
 • Quản lý kết quả học tập
 • Tổng hợp danh sách giảng viên nội bộ
 • Xem lịch đào tạo theo tháng

PHÂN QUYỀN - QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 • Quản lý phòng họp
 • Quản lý tài sản, văn phòng
 • Quản lý văn phòng phẩm
 • Quản lý phương tiện đi lại
 • Quản lý điện thoại

PHÂN QUYỀN - NHÂN VIÊN TIỀM NĂNG

 • Tổng hợp tình hình đánh giá NVTN
 • Thống kê danh sách NVTN
 • Cập nhật phiếu phỏng vấn thôi việc
 • Định hướng đào tạo nhân viên tiềm năng

PHÂN QUYỀN - QUẢN LÝ HỆ THỐNG

 • Phân quyền truy cập
 • Xem log hệ thống
 • Tạo tài và gửi thông tin tài khoản người dùng

PHÂN QUYỀN - CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

 • Cập nhật quy định của Ngân hàng
 • Tạo đợt khảo sát, xem kết quả đợt khảo sát
 • Cập nhật thông báo của khối nhân sự
 • Cập nhật thông báo của ABBANK
 • Cập nhật câu hỏi test pháp lý
 • Tạo đợt test kiến thức pháp lý
 • Kiểm tra các góp ý của nhân viên
 • Gửi thông báo qua mail
 • Tao đợt khảo sát, xem kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo

PHÂN QUYỀN - BÁO CÁO THỐNG KÊ

 • Xuất danh sách nhân viên
 • Báo cáo nhân sự theo ngày vào công ty
 • Báo cáo nhân sự theo ngày thôi việc
 • Tính trung bình thời gian nghĩ việc cho từng vị trí
 • Báo cáo tổng số nhân viên toàn hàng, tỷ lệ nam nữ, độ tuổi trung bình
 • Thống kê cấp quản lý (phó phòng trở lên)
 • Thống kê cấp dưới (trưởng bp trở xuống)
 • Thống kê các trường hợp thuyên chuyển bổ nhiệm
 • Thống kê theo trình độ văn hóa
 • Thống kê danh sách tài sản
 • Thống kê tổng quỹ lương theo giai đoạn
 • So sánh tổng phụ cấp
 • Thống kê tình hình biến động nhân sự
 • Thống kê tổng số ngày công của từng đơn vị
 • Thống kê thời gian nghĩ việc trung bình
 • Thống kê danh sách theo ngày hết hạn hợp đồng
 • Thống kê thưởng cuối năm
 • Thống kê mức trả BHXH cho ốm đau - thai sản
 • Thống kê tổng quỹ lương theo bộ phận
 • Thống kê phiếu phỏng vấn thôi việc
 • Xuất danh sách sinh nhật trong tháng
 • Danh sách sinh nhật trong tháng
 • Xem danh sách sắp hết hạn thuyên chuyển
 • Báo cáo BHXH mẫu 66a
 • Báo cáo BHXH mẫu 67a
 • Báo cáo BHXH mẫu 68a
 • Báo cáo BHXH mẫu 69a
 • Báo cáo BHXH mẫu 70a
 • Báo cáo BHXH mẫu 1a
 • Báo cáo BHXH mẫu 3a
 • Thống kê danh sách nhân viên theo thời gian công tác
 • Thống kê theo lý do thôi việc
 • Thống kê theo mức độ hài lòng
 • Xem danh sách nghỉ phép
 • Tổng hợp phép năm